Ternype | International Roma Youth Network

Ternype on tammikuussa 2010 perustettu kansainvälinen romaninuorille suunnattu verkosto. 

Se yhdistää erilaisia romaninuorisojärjestöjä mm. Albaniasta, Bulgariasta, Saksasta, Unkarista, Italiasta, Makedoniasta, Slovakiasta, Espanjasta ja Puolasta.

Ternypen tehtävä

TernYpe on nuorten ja nuorisojärjestöjen verkosto, joka raivaa nuorille tietä vaikutusmahdollisuuksien, mobilisoinnin, itsenäisen järjestäytymisen ja osallistumisen avulla. Tavoitteena on tehdä romaninuorista aktiivisia kansalaisia, ja luoda keskinäistä luottamusta romanien ja muun väestön välillä.

Nuorten romanien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, tukeminen ja identiteetin vahvistaminen on TernYpen tärkeimmistä prioriteeteista. Pyrkimyksenä löytää erilaisia keinoja, joilla romaninuoria voitaisiin rohkaista ja mahdollistaa ryhtyä aktiiviseen kansalaisuuteen.

Ternypen tavoitteet

Kansainvälisenä verkostona päätavoitteisiin kuuluu vaikuttaminen ruohonjuuritasolla, alueellisella ja kansallisella tasolla. TernYpe pyrkii luomaan nuorille voimaannuttavia toimintaympäristöjä, joiden avulla nuoret voivat vaikuttaa heidän omissa yhteisöissään ja yhteiskunnissaan. 

TernYpe taistelee leimautumista ja syrjintää vastaan. Pyrkivät puuttumaan sosiaalisen syrjäytymisen perussyihin – leimautumiseen ja stereotypioihin. Ennakkoluulot ja stereotypiat ovat levinneet laajalti, ja ovat edelleen näkyvissä niin mediassa, politiikassa kuin yleisesti yhteiskunnassakin. Romanien leimaaminen ja romanien vastainen toiminta ovat merkittävimpiä sosiaalisen syrjäytymisen syitä.

Vielä tälläkään vuosituhannella Romaneja ei nähdä yhteiskunnan tasa-arvoisina kansalaisina. Kaikkialla maailmassa romaneita pidetään yhä passiivisina ja kyvyttöminä ihmisinä, joiden sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia oikeuksia poljetaan. Monet romanit ovat sisäistäneet tämän kaltaiset kärjistetyt mielikuvat normaaleiksi, paikkansa pitäviksi kuvauksiksi. Samalla oman alkuperän tunnustaminen tulee yhä haastavammaksi. Eritoten nuoret romanit Euroopassa kamppailevat identiteettinsä kanssa.

Näiden ongelmakohtien ratkaisuun, TernYpe on suunnitellut ja toteuttanut neljä erilaista koulutusohjelmaa nuorille.

  • The ”Be Young, Be Roma” campaign strengthens the identity of young Roma

”Ole nuori, ole romani” – kampanja nuorten romanien identiteetin          vahvistamiseksi. Nuorisokampanja pyrkii vahvistamaan romaninuorten identiteettitietoisuutta, kriittistä pohdintaa sekä itseluottamusta.

  • Roma Youth Empowerment for Active Citizenship

Oppimiskumppanuushankkeen tarkoituksena on romaninuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen aktiivisen kansalaisuuden saavuttamiseksi.

  • European Youth Campaign for ALL in ONE society

Eurooppalainen nuorisokampanja kaikille yhteiskunnassa

Nuorisokampanja edustaa kaikkien vastavuoroista kunnioitusta ja vastuuta yhteisestä yhteiskunnasta. Kampanja vastustaa ääriliikkeitä, rasismia, leimaamista ja muuta syrjintää Euroopassa.

  • DIKH HE NA BISTER 

Koulutusohjelma on romanien kansanmurhan muistamiselle omistettu ohjelma. 

Näiden ohjelmien tarkoituksena on saada päätöksentekijät huomioimaan romaninuorten äänet ja saada sitä kautta aikaiseksi muutosta.

Dikh He Na Bister (katso, äläkä unohda)

Dikh He Na Bister (katso, äläkä unohda)

Romanien kansanmurhan muistamisaloite

Dikh he na bister on romani kieltä, joka tarkoittaa katso, äläkä unohda!

DIKH HE NA BISTER on koulutusohjelma, johon olemme osallistuneet Suomen Romaniyhdistyksen Au Mensa- nuorisoprojektin sekä Suomen Romaninuorten verkoston kanssa vuosina 2018-2019. Olemme koonneet Suomesta romaninuoria mukaan osallistumaan koulutusohjelmaan, oppimaan historiasta sekä luodakseen yhteyden eri maiden muihin romani nuoriin. Vahvistaakseen positiivisesti omaa identiteettiä sekä saada aikaiseksi yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Koulutusohjelma on romanien kansanmurhan muistamiselle omistettu ohjelma. Dikh he na bister on tehty yhteistyössä asiantuntijoiden, historioitsijoiden, koulutuslaitosten ja poliittisten sidosryhmien kanssa. 

Nuorilla on tärkeä rooli suvaitsevaisten ja osallistavien yhteiskuntien rakentamisprosessissa, joka perustuu menneisyyden syvään ymmärtämiseen.

Tämän vuoksi onkin kehitetty romanien kansanmurhan muistamista koskeva aloite, jonka tarkoituksena on rakentaa keskinäistä luottamusta, yhteistyötä ja yleisvastuuta romanien ja valtaväestön edustajien keskuudessa analysoimalla ja tulkitsemalla historiaa eräänlaisena välineenä, jotta nyky-yhteiskunnassa voitaisiin toimia oikein.

Koulutusohjelma on aloitettu vuonna 2010. Koulutusohjelmalle merkittävä päivämäärä on 2. elokuuta, jolloin järjestetään kansanmurhan muistopäivä. 

Lähde: http://www.ternype.eu/

Learning Partnership "Roma Youth Empowerment for Active Citizenship”

Oppimiskumppanuushankkeen tarkoituksena on romaninuortenvaikutusmahdollisuuksien lisääminen aktiivisen kansalaisuuden saavuttamiseksi. Hanke kokoaa yhteen kuuden Euroopan maan aikuiskoulutuksessa olleet romanijärjestöt kaksi vuotta kestävään ja yhteiseen valtioiden rajat ylittävään verkostoitumis- ja oppimisprosessiin.

Kumppanuuden päätavoitteena on vahvistaa nuorten aikuisten kielitaitoa, sosiaalisia taitoja, torjua rasismia ja vähemmistövihaa sekä parantaa toimintatapojen lähestymistä erilaisin menetelmin.

Tavoitteeseen pyritään jakamalla koulutuksia, käytäntöjä ja kokemuksia alan kouluttajille, jotka siirtävät menetelmät rajojen yli. Samalla pyritään kehittämään verkostoitumismahdollisuuksia, perustamalla tieto- ja viestintätekniikan työvälineitä (esimerkiksi verkkosivuja ja videoneuvotteluja), kehittämällä työkaluja ja julkaisemalla käytäntöjä, tarpeita ja suosituksia oppilaitoksille ja päätöksentekijöille.

Tähän tavoitteeseen pyritään paikallisten ja kansallisten koulutuskurssien, toimien, esitysten, kesäkoulujen ja keskustelujen kautta. Kansainvälisen liikkuvuuden kautta jaetaan käytäntöjä, kokemuksia sekä välitetään lisää tietoa.

Be Young, Be Roma

The ”Be Young, Be Roma” campaign strengthens the identity of young Roma

”Ole nuori, ole romani” – kampanja nuorten romanien identiteetin vahvistamiseksi. Nuorisokampanja pyrkii vahvistamaan romaninuorten identiteettitietoisuutta, kriittistä pohdintaa sekä itseluottamusta. Romaninuorilla on usein vaikeuksia kulttuuritaustansa johdosta syntyvän syrjinnän ja leimautumisen vuoksi. Projekti haluaa haastaa stereotypioita ja ennakkoluuloja, vahvistamalla nuorille romaneille positiivisia roolimalleja. Kampanjan pyrkimys on antaa nuorille mahdollisuuden ottaa enemmän vastuuta, ja kehittämällä keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta romanien ja valtaväestön edustajien välillä.

 

TernYpe European Youth Campaign for ALL in ONE society

TernYpe European Youth Campaign for ALL in ONE society

TernYpe – eurooppalainen nuorisokampanja kaikille yhteiskunnassa

Tämä nuorisokampanja edustaa kaikkien vastavuoroista kunnioitusta ja vastuuta yhteisestä yhteiskunnasta. Tämä kampanja vastustaa ääriliikkeitä, rasismia, leimaamista ja muuta syrjintää Euroopassa. Kampanja haluaa ottaa vastuun ja osoittaa sitoutumisensa aktivismin kautta, että kulttuurien välinen vuoropuhelu ja keskinäinen kunnioitus vähemmistöjen ja valtaväestön välillä olisi todellista ja mahdollista.

Kyseistä kampanjaa TernYpe järjestetään Albaniassa, Bulgariassa, Italiassa, Unkarissa, Saksassa, Puolassa, Slovakiassa ja Espanjassa.