Kansalaisyhteiskunnan seurantaraportointi kansallisen romanipoliittisen ohjelman toimeenpanosta Suomessa

Näillä sivuilla esitellään Suomessa toimeenpantujen romanipoliittisten ohjelmien ROMPO (2009-2017) ja meneillään olevan ROMPO2 (2018-2022) varjoraportoinnin pilottihankkeiden suomenkieliset raportit. Raportteja on kolme, joista ensimmäinen RCM1 valmistui 2018, toinen RCM2 2019 ja kolmas RCM3 2020. Raportit on julkaistu aiemmin englanniksi hankkeen sivulla https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor ja sieltä sivulta kohdassa Development of country monitoring reports by local NGOs.

Seurantaraportit on laadittu osana Roma Civil Monitor -pilottihanketta ’Capacitybuilding for Roma civil society and strengthening its involvement in the monitoring of National Roma
Integration Strategies’.

Pilottihanke on toteutettu Euroopan komission Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston toimeksiannosta.

Hanketta koordinoivat CEU CPS ( Center for Policy Studies of Central European University eli Keski-Euroopan yliopiston politiikkaopintojen keskus), kumppaneinaan ERGO (Roma Grassroots Organisations Network, Ruohonjuuritason romaniorganisaatioiden verkosto), ERRC (European Roma Rights Centre, Eurooppalainen romanien oikeuksien keskus), FSG (Fundación Secretariado Gitano, Romaniasioiden sihteeristö Espanjassa) ja REF (Roma Education Fund, Romanikoulutus säätiö).

Pilotoinnin toimeenpanijoina on toiminut noin 90 voittoa tavoittelematonta järjestöä ja asiantuntijaa 27 jäsenmaasta.

Vaikka CEU koordinoi Roma Civil Monitor –pilottihanketta, jonka osana raportit on laadittu, raportit esittävät tekijöidensä löydöksiä eivätkä välttämättä heijasta CEU:n näkemyksiä. CEU:a ei voi pitää
vastuussa raportin sisältämän tiedon käyttötavoista.

Hankkeen tavoitteena on voimistaa kansalaisyhteiskunnan eli kolmannen sektorin romanitoimijoiden valmiuksia osallistua kansallisten integraatio -ohjelmien (Suomessa romanipoliittisten ohjelmien) toimeenpanon arviointiin, jotta niitä voitaisiin edelleen kehittää.

Suomen osalta pilottihankkeen raporttien vastuutahona on toiminut Suomen Romaniyhdistys ry. Raporttien kirjoittajina ovat toimineet Päivi Majaniemi (Suomen Romaniyhdistys) ja Marko Stenroos (Helsinginyliopisto). Asiantuntijakirjoituksen RCM2 -raportin Roosa-hankkeen kuvaukseen on kirjoittanut Anneli Weiste-Paakkanen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Tekstit on kääntänyt suomeksi Petra Autio
yhteistyössä Päivi Majaniemen kanssa.

Raportteja varten on tehty sekä nimettömiä kyselyjä että haastateltu romanitoimijoita ja järjestöjen edustajia. Muilta osin kirjoittajat ovat pyrkineet tarkastelemaan erilaisia raportteja, selvityksiä ja
toimeenpantujen toimien vaikuttavuutta ja vaikutuksia järjestö- ja ruohonjuuritason näkökulmasta. kirjoittajat ovat pyrkineet pilotointihankkeen eurooppalaisen kehyksen sallimissa rajoissa tuomaan
esille mahdollisimman monenlaisia näkökulmia. Mahdolliset puutteet
ovat kirjoittajien, samoin tulkinnat suomalaisesta romanipolitiikasta eurooppalaisessa viitekehyksessä ovat kirjoittajin vastuulla. Jotkin tiedoista voivat tuntua vanhentuneilta tai keskeneräisiltä koska RCM1 ja RCM2 käsittelevät enimmäkseen ROMPO:n toimeenpanoa, ja RCM3 käsittelee enemmän jo meneillään olevan ROMPO2:n koontia, ohjelmasisältöjä ja haasteita.

Palaute pilottihankkeesta on tekeillä, julkaisemme sen tällä sivulla heti sen valmistuttua.